پروفایل مدرسین لوتوس

اساتید دوره کودکان و نوجوانان
مدرس دوره ی انگلیسی خردسالان، دارای 2 سال سابقه تدریس

سرکارخانم ریحانه صاحبی

مدرس سطح بزرگسالان و نوجوانان، داری 6 سال سابقه تدریس

سرکارخانم نگار خاصه

لیسانس زبان انگلیسی، مدرس سطح بزرگسالان و نوجوانان، دارای 3 سال سابقه تدریس

سرکارخانم زهرا جلودار

مدرس زبان انگلیسی سطح نوجوانان، ۱ سال سابقه تدریس

سرکارخانم هانیه اسماعیلی

کارشناس ارشد زبان انگلیسی، مدرس سطح نوجوانان و بزرگسالان، دارای 1 سال سابقه تدریس

سرکارخانم عرفانه صحت مند

مدرس دوره های خردسالان و نوجوانان، دارای 1 سال سابقه تدریس

سرکارخانم فاطمه زارعی

اساتید دوره بزرگسالان
سطح بزرگسال و نوجوان ۶ سال سابقه تدریس زبان انگلیسی لیسانس معدن

سرکارخانم نگار خاصه

سطح بزرگسال و نوجوان ۳ سال سابقه تدریس لیسانس زبان انگلیسی

سرکارخانم زهرا جلودار

سطح بزرگسال ۴ سال سابقه تدریس زبان المانی

سرکارخانم آناهیتا عطار

سطح بزرگسال ۶ سال سابقه تدریس زبان فرانسه لیسانس زبان فرانسه

سرکارخانم سارا زیانی

کارشناس ارشد زبان انگلیسی، مدرس سطح نوجوانان و بزرگسالان، دارای 1 سال سابقه تدریس

سرکارخانم عرفانه صحت مند

دانشجوی فوق لیسانس زبان انگلیسی، مدرس سطح بزرگسالان، داری 4 سال سابقه تدریس

سرکار خانم پریسا پهلوانپور

اساتید دوره مکالمه آلمانی
سطح بزرگسال ۴ سال سابقه تدریس زبان المانی

سرکارخانم آناهیتا عطار

اساتید دوره مکالمه فرانسه
سطح بزرگسال ۶ سال سابقه تدریس زبان فرانسه لیسانس زبان فرانسه

سرکارخانم سارا زیانی